News

NASZ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Z okazji 45. rocznicy wyboru Papieża Polaka i 24. rocznicy nadania ZS Nr 2 imienia Jana Pawła II, na budynku szkoły powstał mural z wizerunkiem Świętego. Uroczyste odsłonięcie muralu miało miejsce 13 października 2023 r. […]

News

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. […]