Świadczenia zdrowotne udzielane świadczeniobiorcom (osobom ubezpieczonym lub uprawnionym) w ramach umowy z NFZ lub innym płatnikiem świadczen zdrowotnych, a także świadczenia w stanach nagłych – są bezpłatne.

Zakład nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat.

Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 (znajduje się w rejestracji i punkcie pobrań).