Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

Urząd Miasta Łaskarzew informuje, że dnia 02 lutego 2022 roku Rada Miasta Łaskarzew podjęła Uchwałę Nr XXXIX/242/2022, w której zwolniła w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 1728).

Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 5,00 od jednego mieszkańca na miesiąc.

W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 30,00 zł od osoby zamieszkałej.

Co zrobić żeby skorzystać z ulgi za kompostowanie?

  • Posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik.
  • Złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew.
  • Kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady.

PAMIĘTAJ, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

POUCZENIE

Właściciele nieruchomości którzy skorzystali ze zwolnienia ze względu na posiadany kompostownik podlegać będą kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym

– burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.