Czysta woda jest najważniejszym produktem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Ogólne wymagania, którym powinna odpowiadać woda do picia definiują, że woda jest bezpieczna dla życia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.
W Mieście Łaskarzew woda dostarczana ludności za pomocą wodociągu publicznego pobierana jest wyłącznie z ujęć podziemnych.
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aby pobrać ocenę jakości stanu wody kliknij w poniższe zdjęcie: